Sản phẩm dành cho tôm

GLUTA 50 (TÔM)

GLUTA 50 (TÔM)

THUỐC SÁT TRÙNG PHỔ RỘNG
F9 PHOS

F9 PHOS

HIỆU QUẢ NHANH TRÊN GAN TỤY VÀ ĐƯỜNG RUỘT TRÊN TÔM
GĐ - ALGAE (TÔM)

GĐ - ALGAE (TÔM)

DIỆT CHEM CHÉP, HẾN, TẢO, NẤM TRONG AO NUÔI
GLUBEN (TÔM)

GLUBEN (TÔM)

TIÊU DIỆT NHANH CÁC TÁC NHÂN GÂY BỆNH TRONG AO NUÔI TÔM
SUPER BKC 80 (TÔM)

SUPER BKC 80 (TÔM)

TIÊU DIỆT TÁC NHÂN GÂY BỆNH TRONG AO NUÔI
GLUTARA (TÔM)

GLUTARA (TÔM)

TIÊU DIỆT TÁC NHÂN GÂY BỆNH TRONG AO NUÔI
RENOL PS (TÔM)

RENOL PS (TÔM)

SẢN PHẨM CHUYÊN BIỆT DÙNG GIẢI ĐỘC GAN TÔM
MUTI 202 (TÔM)

MUTI 202 (TÔM)

KÍCH THÍCH TĂNG TRỌNG, TĂNG KHẢ NĂNG TIÊU HÓA CHO TÔM
BACILLUS BZT - TÔM

BACILLUS BZT - TÔM

MEN VI SINH CAO CẤP LÀM SẠCH NƯỚC VÀ NỀN ĐÁY
YUCCA 99 (TÔM)

YUCCA 99 (TÔM)

HẤP THU KHÍ ĐỘC, XỬ LÝ NỀN ĐÁY
STOP CLEAN (TÔM)

STOP CLEAN (TÔM)

VI SINH CAO CẤP LÀM SẠCH NƯỚC VÀ ĐÁY AO
MULTI GOOD (TÔM)

MULTI GOOD (TÔM)

MEN TIÊU HÓA CAO CẤP CHO TÔM